poarta Primaria nou mwster popular hora vasile goncear

Informatii despre Autoritatea publică Primăria satului Hoginești

Informatii despre Autoritatea publică

Primăria satului Hoginești

Raion : CĂLĂRAȘI
Oraș : s. Hoginești
Adresa : MD-4423, s. Hoginești,

r-ul Călărași, str. Ștefan cel Mare nr. 1.

Persoană de contact: Golban  Andrei
Telefon/fax : 0 (244) 67 236,
E-mail: primariahoginesti@gmail.com
Website: http://hoginesti.sat.md/

Anunță Concurs pentru:Funcția  Publică Vacantă : – Specialist în Reglementarea  Regimului Funciar /Aparatul primarului

Domeniu de activitate:

Relaţii funciare şi cadastru

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE: C66. Specialist

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

Specialist în Reglementarea  Regimului Funciar /Aparatul primarului 

Data-limită de depunere a documentelor:

20.02.2020

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Scopul general al functiei :
  Reglementarea problemelor  proprietatii funciare in primarie
  Elaborarea, perfectarea , tinerea evidentei documentare in domeniul proprietatii funciare conform Codului Funciar si  si a altor acte normative.
  Sarcinile de baza
  Organizarea si efectuarea lucrarilor pentru reglementarea regimului proprietatii funciare pe teritoriul satului Hoginești
  2.Completarea si tinerea registrului cadastral  al detinatorilor de terenuri.
  3.Exercitarea controlului de stat  in domeniul folosirii si protectiei paminturilor in limitele teritoriului ce tin de competenta primarieri.
  4. Prezentarea informatiei din agricultura.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Golban  Andrei

Telefon/fax:

0 (244) 67 236,  GSM 067492367

E-mail: primariahoginesti@gmai.com,

Website: http://hoginesti.sat.md/

 

Raion, oraș:

 1. Hoginești, Călărași

Adresa: MD-4423, s. Hoginești,

r-ul Călărași, str. Ștefan cel Mare nr. 1.

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

 1. a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă (60 ani – femei; 62 ani – bărbaţi); e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Studii:
– studii Superioare, de licenţă sau echivalente, preferabil în domeniul Cadastrului şi Organizarea Teritoriului.
– Experienta profesionala : preferabila experienta in domeniul profesional si serviciul public
Cunostinte:
-cunoasterea legislatiei in domeniu
– cunostinte de operare la calculator: Word, Excel, Navigare internet
Abilitati: abilitati de lucru cu informatia, planificare, organizare, analiza si sinteza, elaborare a documentelor,
– disciplina si punctualitate, responsabilitate fata de lucrul incredintat
-respect fata de oameni, spirit de intiativa
-tendinta catre dezvoltare continua

Documente ce urmează a fi prezentate:

Copia buletinului de identitate:  DaCertificat medical:   DaCazier juridic:  DaCrtificat medical:    DaCopia carnetului de muncă :  DaAlte documente necesare:   Copiile diplomelor de studii si ale certificatelor de absolvire

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Bibliografia concursului:

Codul funciar al RM
Codul Civil al RM
Legea RM Privind administratia publica locala nr.436 din 28.12.2006
Legea RM cu privire  la formarea bunurilor imobile nr.354 din 28.10.2004
Legea RM privind pretul normativ si modul de vinzare-cumparare a pamintului nr.1308 din 25.07.1997
Legea RM privind autorizarea executarii lucrarilor de constructie nr. 163 din 09.07.2010
Hotarirea Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind licitatiile cu strigare si cu reducere nr.136 din 10.02.2009
Hotarirea Guvernului cu privire la Regulamentul cu privire la vinzarea-cumpararea terenurilor aferente nr.1428 din 16,12.2008