poarta Primaria nou mwster popular hora vasile goncear

ANUNȚ Primăria satului Hoginești, raionul Călărași, anunţă concurs la funcţia de director al Instituției preșcolare(Grădinița de copii) din satului Hoginești.

 

Primăria satului Hoginești,  raionul  Călărași, anunţă concurs la funcţia  de director al  Instituției  preșcolare(Grădinița  de  copii)  din  satului  Hoginești.

La funcţia de director al instituţiei preșcolare poate candida persoana care întruneşte cumulativ următoarele condiţii: deţine cetăţenia Republicii Moldova; are studii superioare universitare; are o vechime în activitate didactică de cel puţin trei ani; la data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a împlinit vîrsta de 65 ani; cunoaşte limba română â; este aptă din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea funcţiei; nu are antecedente penale; nu a fost concediată în ultimii ani pe baza art. 86 alin. (1) lit. l), m) şi n) din Codul Muncii.

Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de director al instituţiei preșcolare depun personal sau prin reprezentant, în termen de 30 zile calendaristice din ziua publicării anunţului (de la 02.01.2016 pînă la 02.02.2016) dosarul de concurs care cuprinde următoarele acte obligatorii: 1) cererea de participare la concurs, al cărei model este specificat în anexa 1 al Regulamentului cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director şi director adjunct în instituţiile de învăţămînt general, aprobat prin Ordinul Ministerului Educaţiei nr. 163 din 23 martie 2015 şi a modificărilor ulterioare; 2) copia actului de identitate; 3) copia actului/actelor de studii; 4) copia carnetului de muncă; 5) curriculum vitae, al cărui model este specificat în anexa 2 al Regulmentului; 6) certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic şi neuropsihic, pentru exercitarea funcţiei; 7) cazierul judiciar sau declaraţia pe propria răspundere; Candidatul poate anexa şi alte documente pe care le consideră relevente, inclusiv copia /copiile actului / actelor ce confirmă gradul didactic /managerial şi /sau titlul ştiinţific, ştiinţifico – didactic, recomandări, copii ale actelor care atestă formarea continuă, performanţele profesionale şi manageriale demonstrate în cadrul concursurilor locale/naţionale/internaţionale, publicaţiile didactice şi ştiinţifice, statutul de expert /naţional /internaţional. În cazul în care dosarul de concurs se depune personal sau prin reprezentant, actele necesare pot fi autentificate de notar, ,,certificate”  ,,corespunde cu originalul” de către subdiviziunea resurse umane a unităţii în care candidatul activează sau prezentate în copii împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În cererea de participare la concurs se indică şi lista actelor depuse, cu numerotarea fiecărei file.

Actele pentru participare la concurs vor fi depuse la Primăria satului  Hoginești, la  secretarul  Consiliului  sătesc  Hoginești. Concursul va avea loc în cadrul primăriei Hoginești.Telefon relaţii: 0244-67-2-36.

Datele cu privire la numărul de copii ai instituţiei, bugetul pe ultimii ani, starea infrastructurii se pot obţine  pe adresa Ministerului Educaţiei (www.edu.gov –Fişa grădiniței).