poarta Primaria nou mwster popular hora vasile goncear

Anunț privind organizarea consultării publice a proiectelor de decizie

În conformitate cu prevederile Legii nr. 239-XVI din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional, Hotărîrii Guvernului nr. 967 din 09.08.2016 cu  privire  la  mecanismul de  consultare publică cu  societatea civilă în procesul decisional, Primăria  Hoginești inițiază, începînd  cu  data  de 12.06.2019  consultarea publică  a proiectelor  de decizie :

01.Cu privire la pregătirea instituţiilor bugetare de pe teritoriul primăriei Hoginești către sezonul

            toamnă-iarnă  anul 2019-2020.

02.Cu privire la darea  de  seamă privind executarea bugetului primăriei Hogineşti pentru I

      trimestrul a anului 2019.

03.Cu  privire  la  aprobarea dispoziției  primarului nr. 43 din 20.05.2019  “Cu privire la

            includerea  în bugetul primăriei Hoginești a transferurilor cu  destinație specială  alocate prin

            Hogtărîrea Guvernului  nr. 250 din 24.04.2019.

04.Cu privire la încetarea   înaintea  de  teremen a  contractului de arendă a  bazinului  acvatic,

             proprietate publică.

05.Cu  privire  la  aprobarea Planului comun al IP Călărași și primăria Hoginești, privind

            organizarea și  coordonarea activității  de  identificare și  verificare în  localitate  a  terenurilor

            agricole în  vederea prevenirii și  depistării cazurilor de  cultivare ilicită a  plantelor cu

            conținut narcotic, precum  și locurilor de  creștere haotică a acestora.

06.Cu privire  la  inițierea procedurii  de  delimitare și inventariere a bunurilor imobile proprietate publică .

07.Cu privire la  modificarea  decizie  consiliului sătesc Hoginești nr. 05/08 din 30.07.2015  “Cu privire la instituirea comisiei pentru licitațiile cu  strigare și  cu  reducere”.

08.Cu privire la aprobarea Programului de activitate Consiliului pe  trimestrul trei a anului 2019.

 

Proiectele  de  dezii  sunt  elaborate  în  conformitate   cu Legea   nr. 436-XVI privind  adminsitrația publică locală și  legislația în vigoare.

 

Scopul proiectelor  este de a aduce la cunoştinţa părţilor interesate propunea autorităţii publice vis-a vis de proiectele de decizii cît şi modificările în legislaţie.

 

Recomandărle pe  marginea proiectelor de  decizie supuse consultării  publice  pot  fi  expediate pănă  la  data de 26.06.2019 pe  support de  hîrtie în  adresa dl-ui Golban Andrei, în  format  electronic pe  adresa electronică : primariahoginesti@gmail.com  sau la numerele  de telefoane 0 (244) 67 236,

GSM  067492367

Proiectele  de decizii și  notele informative (după caz, studii analitice, acte de  analiză a  imapctului de reglementare, alte  materiale care au  stat la baza elaborări  proiectelor de decizii etc.) sînt disponibile pe pagina WEB http://hoginesti.sat.md/   și pe panoul informative din  sediul primăriei Hoginești.

 Consultările publice vor avea loc la data de 26.06.2018, orele 1000 , sala de ședințe din  incinta Primăriei Hoginești.

Solicităm implicarea activă a tuturor subiecților interesați prin prezentarea propunerilor și recomandărilor la  proiectele  de decizii supuse  consultării  publice.